Sådan måler vi kvaliteten i plejefamilier

Kvalitetsmodellen anvendes til at måle kvaliteten i plejefamilierne ved godkendelse og i det driftsorienterede tilsyn.

Socialtilsynet skal godkende alle plejefamilier, som er omfattet af tilsynet, jf. lov om socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 1. Socialtilsynet kan alene godkende plejefamilier, som efter tilsynets samlede vurdering har den fornødne kvalitet, jf. § 6 og opfylder lovens krav i øvrigt, jf. §§ 12-18.

Socialtilsynet har desuden til opgave at føre et driftsorienteret tilsyn med plejefamilier. Formålet med det driftsorienterede tilsyn er at sikre, at plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet, jf. § 7.

Lov om socialtilsyn fastlægger 8 temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Sundhed og trivsel
- Familiestruktur og familiedynamik
- Kompetencer
- Økonomi
- Fysiske rammer

De 8 temaer er samlet i en kvalitetsmodel for socialtilsynet. Kvalitetsmodellen er en ramme og et redskab, som socialtilsynet anvender i vurderingen af om en plejefamilie har den fornødne kvalitet. For hvert af de 8 temaer i kvalitetsmodellen er der en række kriterier og indikatorer på kvalitet, som socialtilsynet skal anvende i bedømmelsen af den enkelte plejefamilie.

Da plejefamilier på mange punkter adskiller sig fra øvrige sociale tilbud, der er beregnet til døgnophold, er der formuleret særskilte kriterier og indikatorer til brug for vurderinger af kvaliteten. Derfor er der 2 varianter af kvalitetsmodellen: 1 til plejefamilier og 1 til sociale tilbud.

Formålet med kvalitetsmodellen
Formålet med kvalitetsmodellen er at understøtte systematik, gennemsigtighed, ensartethed samt kvalitet ved både godkendelse og det driftsorienterede tilsyn.

Der skelnes mellem kvalitetsbedømmelse og kvalitetsvurdering. 

  • I kvalitetsbedømmelsen er der fokus på, hvilke resultater der skabes for borgerne, og i mindre grad på den konkrete tilrettelæggelse af indsatsen i tilbuddene.
  • I kvalitetsvurderingen kan der inddrages andre forhold af relevans for kvaliteten inden for temaerne, som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Kriterierne og indikatorerne inden for de 7 overordnede kvalitetstemaer er gældende for alle typer tilbud. Dette skal sikre en ensartethed i kvalitetskrav og gennemskuelighed samt sammenlignelighed i socialtilsynets arbejde.

Læs mere om kvalitetsmodellen for plejefamilier